DKGB

Rejsebestemmelser – Grupper (min. 10 personer)

Tilbud

Alle tilbud er afgivet på grundlag af de priser, kurser og skatter, som ColourTours A/S har kendskab til på datoen for afgivelse af tilbud.

Gruppelederen
Gruppen har en kontaktperson, der er juridisk ansvarlig for gruppen og for videregivelse af informationer til gruppen.

Bestilling
En grupperejse bestilles skriftligt og er bindende for gruppen.

Bekræftelse
Gruppen modtager kort efter bestillingen en ordrebekræftelse, hvoraf det fremgår, hvad gruppen har bestilt og evt. øvrige indgåede aftaler. Aftalen er bindende for ColourTours A/S, når gruppen har indbetalt depositum. Fristen fremgår af ordrebekræftelsen.

Betaling
Depositum er kr. 800,-. pr. person. På nær hvis andet fremgår tydeligt af bekræftelsen.
Ved flyrejser er depositum på kr. 1500 pr. person. Depositum skal indbetales senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget af gruppen.

Faktura
ColourTours A/S fremsender ca. 8 uger før afrejsen faktura sammen med gruppens rejseplan. Fakturabeløbet skal være ColourTours A/S i hænde senest 40 dage før afrejsedagen. 8 dage før afrejsen fremsendes slutopgørelse med billetter, rejsepapirer m.m.

Betaling af ekstra ydelser
Ekstra ydelser (teater, koncerter, guideture m.m.) skal betales sammen med restbeløbet. Visse ydelser kan ikke refunderes ved evt. afbestilling.

Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse, der skyldes:

 • At gruppens antal ændrer sig.
 • At ikke-bekræftede ydelser ikke kan gennemføres.
 • Ændrede transportudgifter
 • Nye skatter og afgifter
 • Ændrede valutakurser

ColourTours A/S er ikke berettiget til at ændre prisen, når faktura er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes gruppens egne forhold.

Afbestilling
Afbestiller gruppen sin rejse mere end 90 dage før afrejse er depositum tabt.

 • Finder afbestilling sted mellem 90 og mere end 60 dage før afrejse, forbeholder ColourTours A/S sig ret til at tilbageholde/opkræve 50 % af rejsens pris samt evt. ekstra tilkøb.
 • Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse, mistes den samlede pris.

Afbestilling af enkeltpersoner
Det kan medføre prisændringer for gruppens øvrige deltagere, såfremt én eller flere deltagere frameldes.

 • Afbestilling mere end 45 dage før afrejse er depositum tabt.
 • Afbestilling mindre end 46, men mere end 30 dage før afrejse er ud over depositum, også 50 % af rejsens samlede pris tabt.
 • Ved afbestilling mindre end 31 dage før afrejsen, er rejsens totale pris mistet.

Afbestillingsforsikring
ColourTours A/S anbefaler gruppen at tegne en Europæiske afbestillingsforsikring (www.europaeiske.dk)

Gruppens ansvar
At møde rettidigt op på de i rejsebeviset oplyste steder og i øvrigt rette sig efter de anvisninger, der er gældende for transportvirksomhed, indkvartering eller besøgssted. Tilsidesættelse heraf og deraf følgende konsekvenser er gruppens eget ansvar. Gruppen skal omhyggeligt kontrollere fremsendte papirer og dokumenter.

ColourTours A/S ansvar
ColourTours A/S er ansvarlig for at de i bekræftelsen/fakturaen indgåede aftaler overholdes.
Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal gruppen underrette ColourTours A/S, således at ColourTours A/S får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid.

Såfremt ColourTours A/S kan afhjælpe manglen indenfor rimelig tid, har gruppen ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles ColourTours A/S efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigelse. Krav om erstatning fordrer, at gruppen har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos transportør eller indkvartering.

Evt. reklamation skal være ColourTours A/S i hænde senest 7 dage efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser.

ColourTours A/S kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der skyldes:

 • Gruppens egne forhold.
 • Uvedkommende trediemand.
 • Udefra kommende omstændigheder, som ColourTours A/S eller personer som ColourTours A/S er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne forudse ved bestillingen.
 • Force majeure eller force majeure lignende forhold.

Kan ColourTours A/S og gruppen ikke opnå enighed omkring evt. erstatning, kan gruppen indgive klage for Rejseankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

Rejseforsikring/Det blå sygesikringsbevis
Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse. Endvidere er det gruppedeltagernes eget ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri og bortkommet eller beskadiget bagage.

OK We are using cookies to remember your settings. Some third-party cookies are used for visitor statistics.
Read more about our cookie-usage.